Kategoriler

Gizlilik Politikası

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

________________________________________

Karaman Kervan Turizm / KARAMAN  KERVAN TURİZM SEY. OTO. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


I. Konu ve Açıklama

Karaman Kervan Turizm | Karaman Kervan Turizm Sey. Oto. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (“Acenta”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Acenta olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil Acenta ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine Acenta olarak büyük önem taşımaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile ve KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile şirketimiz, web sistem sözleşmesi yaptığımız acentalar kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuat tarafından ön görülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.
 

II. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Acentamız, web sistem sözleşmesi yaptığımız acentalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Acentamızın tur sonu dağıttığı anketler, tur satın alma işlemlerindeki voucher kaydı bilgisi ile sözü edilen tüm bilgiler depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz Acentamızın sunduğu ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri tarafından paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Acentamız, Web Sistem Acentalarımız; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır.

Dolayısıyla Acentamız, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Acentamız ile Web Sistem Acentalarımız ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.


III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. İfade edilen hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (I) numaralı bendinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak siz müşterilerimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Acentamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda müşterilerimiz:

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

•    Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•    Yukarıdaki 5 ve 6. Maddelerde yer alan talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesisinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemedeği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Acentamıza KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi linkten indireceğiniz dosyada bulunan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını

‘’ İmaret mah. Karamanoğlu Mehmet Bey cad. no:13/A Karaman’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı ile veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu info@bizcetatil.com  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, Acentamız ve Acentamız adına Web Sistem Acentalarımız ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


Şirket Unvanı: KARAMAN KERVAN TURİZM / Karaman Kervan Turizm Sey. Oto. Tic. Ve Ltd. Şti.

Tel: +90 0850 308 14 22- +90546 213 11 40 Fax: +90 0338 213 11 40

Vergi Dairesi ve Numarası: Karaman vergi dairesi 5180490478

Ticaret Sicil No: 10364

Mersis No: 0518049047800001

Adres: İmaret mah. Karamanoğlu Mehmet Bey cad. no:13/A Karaman